Spoed? Wij zijn 24/7 bereikbaar!

Algemene voorwaarden:

1. RSH Onstoppingsbedrijf verplicht zich tot het opheffen van verstoppingen in de
afvoerleidingen van de woning van de servicecontracthouder. Deze leidingen worden
ontstopt tot op de gemeenteaansluiting.
2. RSH Onstoppingsbedrijf zal binnen 24 uur nadat de melding bij haar is binnengekomen aanvang nemen
met het ontstoppen van de leidingen, in het weekend geldt een 24-uurs service voor
urgente gevallen, welke door RSH Onstoppingsbedrijf bepaald worden. Minder urgente gevallen worden
binnen 24 uur na het weekend of of ciële feestdagen behandeld.
3. Het verschuldigde servicecontractbedrag dient, bij jaarlijkse incasso of bij betaling met
de toegestuurde acceptgiro, bij vooruitbetaling, te beginnen op de ingangsdatum te
worden voldaan. Indien er gekozen is voor betaling per kwartaalmachtiging dient het
verschuldigde servicecontractbedrag per kwartaal bij vooruitbetaling, te beginnen op de
contractsdatum, te worden voldaan. U kiest voor een jaarcontract welke aan het einde van
dat jaar stilzwijgend wordt verlengd in een contract voor onbepaalde tijd, tenzij u uiterlijk 1
maand voor het einde van het jaarcontract schriftelijk opzegt dan wel wanneer er tijdens
de verlengde periode met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand (uitgaande
van de contractsdatum) wordt opgezegd. De aankondiging tot opzegging dient te zijn
ontvangen voor de 1e van de nieuwe maand. Mocht u eerder dan het einde van de
betaalperiode het contract willen beëindigen dan wordt er € 20,- administratiekosten in
rekening gebracht.
4. De overeenkomst kan door de servicecontracthouder ongedaan worden gemaakt
binnen 14 dagen ingaande de dag na dagtekening zoals vermeld op het servicecontract.
Zolang hoeft u niet te betalen. Als u wilt opzeggen, kunt u dat het beste doen bij
aangetekende brief uiterlijk 12 dagen nadat u zelf de overeenkomst hebt ondertekend. Uw
brief komt dan op tijd aan.
5. De servicecontracthouder dient RSH Onstoppingsbedrijf onmiddellijk in kennis te stellen van een
verstopping in de onderhavige afvoerleidingen. Indien RSH Onstoppingsbedrijf ten gevolge van een te late
melding gedwongen is extra werkzaamheden te verrichten, zulks ter beoordeling van
RSH Onstoppingsbedrijf, dan is de servicecontracthouder verplicht de kosten van deze extra werkzaamheden te voldoen. Ditzelfde is van toepassing indien RSH Onstoppingsbedrijf, wegens het uitblijven van betaling door de servicecontracthouder, haar verplichtingen heeft opgeschort en later, na betaling, alsnog een aanvang heeft genomen met het ontstoppen van de onderhavige leidingen.
6. Teneinde de onderhavige leidingen te kunnen ontstoppen, zal RSH Onstoppingsbedrijf de afvoerleidingen openen en sluiten. Wanneer nodig zal RSH Onstoppingsbedrijf graafwerkzaamheden uitvoeren waarna zij de oude situatie zoveel mogelijk zal herstellen. Uiteraard is het kleinmateriaal dat hiervoor nodig is (en voor zover standaard aanwezig) geheel kosteloos.
7. Indien RSH Onstoppingsbedrijf ter plaatse constateert dat er geen ontstoppingsmogelijkheden zijn, zulks
ter beoordeling van RSH Onstoppingsbedrijf, en zij dientengevolge gedwongen is extra werkzaamheden uit te voeren, dan is de servicecontracthouder verplicht de kosten van deze extra
werkzaamheden te betalen, na opdrachtverstrekking van de servicecontracthouder.
8. De betaling van de verschuldigde toeslagen en de kosten voor het treffen van extra
voorzieningen dient de servicecontracthouder eveneens ter plaatse aan de monteur van
RSH Onstoppingsbedrijf te voldoen.
9. De servicecontracthouder heeft jaarlijks recht op 3 meldingen van verstoppingen.
10. RSH Onstoppingsbedrijf is niet verplicht de navolgende werkzaamheden uit te voeren:
– het repareren of het vernieuwen van afvoerleidingen alsmede het vervangen van toebehoren van het leidingnet;
– het doen ontdooien van bevroren leidingen;
– het aanbrengen van extra voorzieningen m.b.t. het toegankelijk maken van het leidingnet;
– het verhelpen van verstoppingen die veroorzaakt zijn door voorwerpen of
producten welke verharden (bv. cement, caustic soda enz.) en die in de leidingen zijn
gekomen, waardoor de leidingen niet meer te ontstoppen zijn m.b.v. de in iedere
servicewagen van RSH Onstoppingsbedrijf beschikbare apparatuur zoals frees- en
hogedrukreinigingsmachines;
– het ontstoppen van afvoerleidingen die constructief niet in orde zijn of waaraan gebreken
zijn;
– het schoonmaken van dakgoten;
– het ontstoppen van leidingen die voor bedrijfsdoeleinden worden gebruikt,
tenzij de servicecontracthouder geopteerd heeft voor het ontstoppen van leidingen voor bedrijfsdoeleinden;
– werkzaamheden die uitsluitend door de gemeente kunnen en mogen
worden uitgevoerd.
11. Verstoppingen door weersinvloeden vallen niet onder dit contract.
12. De schadeplichtigheid beperkt zich in ieder geval tot herstel, dan wel vervanging van
de geleverde zaak/dienst of onderdeel daarvan, e.e.a. ter beoordeling van een
onafhankelijke derde. De aansprakelijkheid van RSH Onstoppingsbedrijf is in ieder geval beperkt tot het
bedrag of de bedragen waarop de betref- fende aansprakelijkheidsverzekering aanspraak
geeft.
12.1 RSH Onstoppingsbedrijf is nimmer aansprakelijk voor schade aan de te bewerken buis of leidingen, die
te wijten is aan het in de buis aanwezig zijn van harde of zware voorwerpen, waarvoor de
buis niet is bestemd.
13. Eventuele reclames, waaronder wordt verstaan alle grieven van de
servicecontracthouder inzake de door RSH Onstoppingsbedrijf verrichte werkzaamheden en geleverde
goederen, moeten schriftelijk en gemotiveerd geschieden binnen 2 maanden na a oop van
het werk. Bij gebreke van tijdige reclame wordt de servicecontracthouder geacht het werk
akkoord te hebben bevonden. Aan de servicecontracthouder komt na verloop van die
termijn geen recht op reclame en/of schadevergoeding en/of ontbinden en/of opschorting
meer toe.
14. RSH Onstoppingsbedrijf is gerechtigd de voorwaarden te wijzigen. Van deze wijzigingen zal RSH Onstoppingsbedrijf de servicecontracthouder in kennis stellen. Indien de servicecontracthouder niet binnen 14 dagen na dagtekening schriftelijk heeft gereageerd, wordt de servicecontracthouder
geacht akkoord te zijn gegaan met de wijziging.
15. De gegevens van de servicecontracthouder mogen door RSH Onstoppingsbedrijf worden gebruikt voor hetversturen van nieuwsbrieven (onder andere per e-mail) en andere commerciële uitingen
van RSH Onstoppingsbedrijf en aan haar gelieerde ondernemingen.
16. RSH Onstoppingsbedrijf mag de prijzen jaarlijks verhogen met een percentage volgens de Consumenten Prijs Index van het CBS.
17. De servicecontracthouder is te allen tijde verplicht zorg te dragen voor een goede
kwaliteit van de leidingen en deze in goede staat van onderhoud te houden. Die kwaliteit
en staat van onderhoud worden door de servicecontracthouder aan RSH Onstoppingsbedrijf gegarandeerd.
17.1 De servicecontracthouder dient ervoor te zorgen dat de aanvang en voortgang van
het aangenomen werk geen vertraging oploopt en onbelemmerd zal kunnen geschieden.
17.2 Indien mogelijk is de servicecontracthouder verplicht daar hulp te verlenen aan RSH Onstoppingsbedrijf, waar voor het verplaatsen van stukken, nodig voor het bereiken en verrichten van het
werk, de medewerking van meer dan één persoon nodig is.
17.3 De servicecontracthouder is verplicht tot de levering van water en elektriciteit, nodig
voor de uitvoering van de werkzaamheden, alsmede voor eventuele beproeving en
inbedrijfstelling.
18. Afwijkingen van of aanvullingen op het servicecontract kunnen tegen RSH Onstoppingsbedrijf slechts
worden ingeroepen indien RSH Onstoppingsbedrijf dit schriftelijk heeft bevestigd.